Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και αυτά της επαναπροώθησης των προϊόντων στον πελάτη, υπό τον όρο ότι τηρείται ο αποδεικνυόμενος εγγράφως, προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων ή λόγω έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων

 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, ή λείπει κάποια εκ των συνομολογημένων ιδιοτήτων ισχύουν τα ακόλουθα, κατ’ αρθρ. 534 επ. ΑΚ:
  Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του. Ειδικότερα, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.

Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε μέσω Courier, ή σε κατάστημα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα:

 • Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος καθώς και επαναπροώθησης του.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα ή η έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, πραγματοποιείται κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής πληρωμής, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως εξής:

Α) Σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
Β) Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Γ) Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
Δ) Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, τα χρήματα θα επιστρέφονται στον πελάτη είτε με παραλαβή τους από αυτόν από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη που αυτός θα υποδεικνύει.

 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται σε αποζημίωση για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, αν η ιδιότητα υπήρχε κατά τη σύναψη της σύμβασης, αλλά έπαψε να υπάρχει χωρίς υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, πριν μεταβεί ο κίνδυνος στον πελάτη.
 • Σημειώνεται πως η Εταιρεία μας δεν δέχεται την επιστροφή των προϊόντων που αγοράζονται με έκπτωση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων σε αυτόν ή σε όποιον αυτός υπέδειξε. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να το επιστρέψει ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την απόφαση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
 • Ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν (κατεβάστε ΕΔΩ το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης). *
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται, αφού ελέγξει το προϊόν για τυχόν φθορές, να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων, καθώς και τις δαπάνες αποστολής.
 • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής- παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα πληρωμής εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο πληρωμής άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο πληρωμής που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται ως εξής:

Α) Στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: Σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του προϊόντος έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Β) Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

Γ) Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από τον πελάτη μέσω του εντύπου υπαναχώρησης είτε τοις μετρητοίς από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα να προβεί σε συμψηφισμό.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Νόμιμη Εγγύηση
Η νόμιμη εγγύηση συνίσταται στην ευθύνη που έχει ο πωλητής αν το προϊόν, κατά την παράδοση του στον καταναλωτή, είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά περιγράφονται από τον πωλητή. Η εγγύηση για τις λάμπες UVC είναι ένα (1) έτος, ενώ για το υπόλοιπο μέρος του προϊόντος ισχύει η εγγύηση δύο (2) ετών.
Παρατηρήσεις για την εγγύηση

 • Εάν το προϊόν που αγοράσατε παρουσιάσει βλάβη μέσα στους πρώτους 6 μήνες, θεωρείται ότι το πρόβλημα υπήρχε όταν το παραλάβατε, εκτός αν Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να αποδείξει το αντίθετο. Επομένως, δικαιούστε δωρεάν επισκευή και αντικατάσταση, ή αν αυτό αποδειχθεί πολύ δύσκολο ή δαπανηρό, μπορεί να σας προταθεί μείωση της τιμής ή επιστροφή των χρημάτων σας.
 • Εάν το προϊόν που αγοράσατε χαλάσει ύστερα από 6 μήνες, εξακολουθείτε να δικαιούστε δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση ή, τουλάχιστον, μείωση της τιμής ή επιστροφή των χρημάτων σας. Ωστόσο, θα πρέπει να αποδείξετε ότι το πρόβλημα υπήρχε ήδη κατά την παραλαβή των προϊόντων.

Εμπορική Εγγύηση
Κάποια προϊόντα συνοδεύονται από Εμπορική Εγγύηση η οποία προσφέρεται προαιρετικά από τον πωλητή ή κατασκευαστή, και αφορά επισκευή προϊόντος, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει ο κατασκευαστής και σε εγκεκριμένα από αυτόν «Κέντρα Επισκευής» (service centers). Η Εμπορική Εγγύηση έρχεται να καλύψει επιπρόσθετα των δικαιωμάτων που έχετε από τη νόμιμη εγγύηση.

Για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση του προϊόντος που αγοράσατε μέσω https://www.healthkeeper.gr/, μπορείτε να ανατρέξετε στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3000 468 ή στο 210 3731 771 (καθημερινά από 10:00πμ έως 18:00μμ, εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών), ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@healthkeeper.gr, για να σας καθοδηγήσουμε περαιτέρω.

Εφαρμοστέο Δίκαιο- Δικαιοδοσία – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Υπό την επιφύλαξη διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, ήτοι στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.: 1520, φαξ: 2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.: 210 6460734, φαξ: 210 6460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν. 2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution (ADR) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ανακύψει διαφορά σε σχέση με αγορά που πραγματοποίησε ο Πελάτης από το https://www.healthkeeper.gr/, και διαμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επισκεφτεί τον ακόλουθο ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς του.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784, info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 969/22.03.2017.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 3000 468 ή στο 210 3731 771 (καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ., εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών), ή μέσω e-email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@healthkeeper.gr.

**Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υπαναχώρησης

CART