Ταυτότητα
Ο ιστοχώρος https://www.healthkeeper.gr/ είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής : ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοχώρος) που δημιούργησε και λειτουργεί η THE RIGHT CHOICE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , με τον διακριτικό τίτλο THE RIGHT CHOICE, ΑΦΜ 80133334, ΔΟΥ Δ΄( Δ΄,Η΄) ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄, Η΄,Ι ΄, ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ), αριθμό ΓΕΜΗ 154603801000, Ηλεκτρονικό Εμπόριο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών αποστείρωσης με τη νέα σειρά προϊόντων Healthkeeper UVC, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 2, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας sales@healthkeeper.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 3000 468 ή 210 3731 771 (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό της την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών που θα επισκεφθούν τις ιστοσελίδες του μέσω της δημιουργίας και καλλιέργειας κλίματος εμπιστοσύνης.

Γενικά
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα:

το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.healthkeeper.gr/.
Κάθε χρήστης-πελάτης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής χάριν συντομίας, “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως της φύσης της περιήγησής του σε αυτό, ήτοι αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία σκοπούσα στην αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συγκατατίθεται πλήρως και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τους κάτωθι όρους. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους παρακάτω όρους, καλείται με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, και να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας εν γένει.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος ιστοτόπου διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4512/2018) για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις.

Οι δια του παρόντος ιστοτόπου εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα ανακύψει από τη χρήση του παρόντος ισοτόπου είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπολοίπους. Η μη ενάσκηση από τη ΕΤΑΙΡΕΙΑ των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν οδηγεί σε παραίτησή της από τα δικαιώματά αυτά.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Όλο το περιεχόμενο του https://www.healthkeeper.gr/ και δη των εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων, βίντεο και γενικά όλων των αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος https://www.healthkeeper.gr/ και της «THE RIGHT CHOICE» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Κοινοτικού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε πληροφορίας (συνολικά ή τμηματικά) παρέχεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα:

ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Περιορισμός ευθύνης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Η παρουσίαση των προϊόντων στον παρόντα διαδικτυακό χώρο συνιστά πρόσκληση προς στον χρήστη της ιστοσελίδας για υποβολή πρότασης προς κατάρτιση σύμβασης, και η ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων υποβολή πρότασης από τον χρήστη της ιστοσελίδας, η οποία δεσμεύει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μόνον όταν ρητώς την αποδεχθεί.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Περιορισμένη άδεια
Ο ιστότοπος https://www.healthkeeper.gr/, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτού του ιστοχώρου και των περιεχομένων στοιχείων του. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στον παρόντα ιστότοπο και στα στοιχεία του και υπόκειται στους εξής περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα του ιστοτόπου και των στοιχείων του, όλες οι επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί ο ιστότοπος και τα στοιχεία του με κανένα τρόπο ή να αναπαραχθεί ή να παρουσιαστεί δημοσίως, ή να διανεμηθεί ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιηθεί ο ιστότοπος και τα στοιχεία του για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο https://www.healthkeeper.gr/
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων διαδικτυακού περιεχομένου. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου ιστοτόπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε έναν φιλοξενούμενο ιστότοπο, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιους ιστοτόπους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οιαδήποτε συνδεδεμένη και μη ιστοσελίδα.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος https://www.healthkeeper.gr/ δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να χρησιμοποιήσει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία, είτε τον παραπέμπουν σε εξωτερικές σελίδες που σχετίζονται με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, είτε εμφανίζουν σχετικές πληροφορίες στο profile του εκάστοτε χρήστη στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θα επιλέξει. H χρήση οποιουδήποτε από τους συνδέσμους που αφορούν τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στους όρους χρήσης του εκάστοτε δικτύου.

Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τους ορισμούς του νόμου και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της https://www.healthkeeper.gr/ αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ιστοχώρος https://www.healthkeeper.gr/ εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ του λόγου αυτού.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 5609099540039
IBAN: GR54 0172 6090 0056 0909 9540 039

2. Πληρωμή με κάρτα

Αποστολές

Η αποστολή των προϊόντων γίνεται σε συνεργασία με τις εταιρείες ταχυμεταφορών BIZ Courier και Speedex

Κόστος Μεταφορικών

Για Αττική
BIZ Courier: 4,22€ μέχρι 2 κιλά + 1,26€ / κιλό
Speedex: 2,85€ μέχρι 2 κιλά + 0,98€ / κιλό

Για Χερσαίους Προορισμούς (εκτός Αττικής)
BIZ Courier: 4,22€ μέχρι 2 κιλά + 1,26€ / κιλό
Speedex: 3,22€ μέχρι 2 κιλά + 1,11€ / κιλό

Για Νησιώτικους Προορισμούς
BIZ Courier: 4,22€ μέχρι 2 κιλά + 1,26€ / κιλό
Speedex: 3,60€ μέχρι 2 κιλά + 1,24€ / κιλό

Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: THE RIGHT CHOICE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: THE RIGHT CHOICE
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 154603801000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801333341
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Δ΄(Δ΄,Η΄)ΑΘΗΝΩΝ(Δ΄,Η΄,Ι΄,ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ)
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 2 10562 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2410627397

CART

X