Ταυτότητα
Ο ιστοχώρος https://www.healthkeeper.gr/ είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής : ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοχώρος) που δημιούργησε και λειτουργεί η THE RIGHT CHOICE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , με τον διακριτικό τίτλο THE RIGHT CHOICE, ΑΦΜ 80133334, ΔΟΥ Δ΄( Δ΄,Η΄) ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄, Η΄,Ι ΄, ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ), αριθμό ΓΕΜΗ 154603801000, Ηλεκτρονικό Εμπόριο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών αποστείρωσης με τη νέα σειρά προϊόντων Healthkeeper UVC, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 2, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας sales@healthkeeper.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 3000 468 ή 210 3731 771 (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό της την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών που θα επισκεφθούν τις ιστοσελίδες του μέσω της δημιουργίας και καλλιέργειας κλίματος εμπιστοσύνης.

Γενικά
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα:

το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.healthkeeper.gr/.
Κάθε χρήστης-πελάτης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής χάριν συντομίας, “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως της φύσης της περιήγησής του σε αυτό, ήτοι αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία σκοπούσα στην αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συγκατατίθεται πλήρως και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τους κάτωθι όρους. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους παρακάτω όρους, καλείται με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, και να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας εν γένει.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος ιστοτόπου διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4512/2018) για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις.

Οι δια του παρόντος ιστοτόπου εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα ανακύψει από τη χρήση του παρόντος ισοτόπου είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπολοίπους. Η μη ενάσκηση από τη ΕΤΑΙΡΕΙΑ των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν οδηγεί σε παραίτησή της από τα δικαιώματά αυτά.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Όλο το περιεχόμενο του https://www.healthkeeper.gr/ και δη των εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων, βίντεο και γενικά όλων των αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος https://www.healthkeeper.gr/ και της «THE RIGHT CHOICE» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Κοινοτικού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε πληροφορίας (συνολικά ή τμηματικά) παρέχεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα:

ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Περιορισμός ευθύνης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Η παρουσίαση των προϊόντων στον παρόντα διαδικτυακό χώρο συνιστά πρόσκληση προς στον χρήστη της ιστοσελίδας για υποβολή πρότασης προς κατάρτιση σύμβασης, και η ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων υποβολή πρότασης από τον χρήστη της ιστοσελίδας, η οποία δεσμεύει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μόνον όταν ρητώς την αποδεχθεί.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Περιορισμένη άδεια
Ο ιστότοπος https://www.healthkeeper.gr/, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτού του ιστοχώρου και των περιεχομένων στοιχείων του. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στον παρόντα ιστότοπο και στα στοιχεία του και υπόκειται στους εξής περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα του ιστοτόπου και των στοιχείων του, όλες οι επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί ο ιστότοπος και τα στοιχεία του με κανένα τρόπο ή να αναπαραχθεί ή να παρουσιαστεί δημοσίως, ή να διανεμηθεί ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιηθεί ο ιστότοπος και τα στοιχεία του για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο https://www.healthkeeper.gr/
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων διαδικτυακού περιεχομένου. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου ιστοτόπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε έναν φιλοξενούμενο ιστότοπο, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιους ιστοτόπους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οιαδήποτε συνδεδεμένη και μη ιστοσελίδα.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος https://www.healthkeeper.gr/ δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να χρησιμοποιήσει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία, είτε τον παραπέμπουν σε εξωτερικές σελίδες που σχετίζονται με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, είτε εμφανίζουν σχετικές πληροφορίες στο profile του εκάστοτε χρήστη στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θα επιλέξει. H χρήση οποιουδήποτε από τους συνδέσμους που αφορούν τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στους όρους χρήσης του εκάστοτε δικτύου.

Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τους ορισμούς του νόμου και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της https://www.healthkeeper.gr/ αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ιστοχώρος https://www.healthkeeper.gr/ εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ του λόγου αυτού.

Ασφάλεια – Επικινδυνότητα
Το UV-C προσφέρει σημαντικά οφέλη στην απενεργοποίηση του DNA και του RNA μικροοργανισμών, πρέπει όμως να χρησιμοποιείται με προσοχή ως προς την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων. Η άμεση έκθεση στο UV-C ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στο δέρμα και τον αμφιβληστροειδή, επομένως θα πρέπει να φροντίσετε ότι στην περιοχή/ χώρο όπου ακτινοβολείται από το φως uvc δεν υπάρχουν άνθρωποι και ζώα κατά τη χρήση του προϊόντος. Το προϊόν που θα αγοράσετε δεν πρέπει να είναι κοντά σε πλαστικές επιφάνειες.

Η ευθύνη για τη σωστή χρήση του προϊόντος, κατά πιστή τήρηση των οδηγιών χρήσης του, βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη, ο οποίος πρέπει να φροντίζει ώστε να πληρούνται στο χώρο όπου γίνεται χρήση των προϊόντων της εταιρείας, όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

Σε περίπτωση που το προϊόν χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο πλην του αγοραστή, θα πρέπει ο τελευταίος, αποκλειστικά με δική του ευθύνη, να ενημερώνει τον εκάστοτε χρήστη για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει ουδεμία αστική και ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια που θα υποστεί ο καταναλωτής ή τρίτα πρόσωπα αναφορικά με τη χρήση του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέχετε στις Οδηγίες της συσκευασίας κάθε μεμονωμένου προϊόντος, τις οποίες διαβάζετε προσεκτικά ΠΡΙΝ τη λειτουργία.

Διαδικασία Αγοράς

Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτησή σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής:
1. Πλοηγηθείτε στο https://www.healthkeeper.gr, μεταβείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) επιλέξτε τα εμπορεύματα που σας ενδιαφέρουν και επιθυμείτε να αγοράσετε μέσα από την μεγάλη συλλογή του https://www.healthkeeper.gr.
2. Προσθέστε τα στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» (SHOPPING BAG) κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ το οποίο είναι ενιαίο για όποια αγορά και αν πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής σας στο https://www.healthkeeper.gr. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε την παραγγελία σας.
3. Στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή ΤΑΜΕΙΟ , και μετά ακολουθήστε τα βήματα της σύντομης διαδικασίας πληρωμής προκειμένου να ολοκληρώσετε την αποστολή της παραγγελίας σας, αφού πρώτα συμπληρώσετε στα ανάλογα πεδία τα απαραίτητα στοιχεία σας που σας ζητούνται και επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής και αποστολής.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας θα λάβετε από εμάς ένα ενημερωτικό e-mail με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας, με το οποίο θα ολοκληρώνεται η σύμβαση μας και θα οριστικοποιείται το περιεχόμενό της.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Στην περίπτωση που κάποιο από τα εμπορεύματα που παραγγείλατε δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσής του. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την αντικατάσταση του με άλλο εμπόρευμα που επιθυμείτε. Εναλλακτικά μπορείτε να ζητήσετε την ανάκληση της παραγγελίας του εν λόγω εμπορεύματος. Τα υπόλοιπα εμπορεύματα της παραγγελίας σας μπορούν να σας αποσταλούν κανονικά, εφόσον δεν μας δηλώσετε κάτι διαφορετικό.

Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την ολοκλήρωση και καταχώρησή της στο https://www.healthkeeper.gr και πριν την αποστολή της σε εσάς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το https://www.healthkeeper.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@healthkeeper.gr
Σας ενημερώνουμε πως εάν η ακύρωση της παραγγελίας πραγματοποιηθεί πριν την παράδοσή της στην μεταφορική υπηρεσία, η ακύρωση θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον πελάτη.
Σε περίπτωση όμως που η ακύρωση της παραγγελίας πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση της στη μεταφορική υπηρεσία, τα έξοδα της αποστολής θα επιβαρύνουν τον πελάτη και όχι την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Όροι Αποστολών

 1. Ο χρόνος παράδοσης ποικίλλει, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του κάθε προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το χρόνο παράδοσης μεταβείτε στη σελίδα του https://www.healthkeeper.gr/, στο e-shop της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 2. Αν αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα στη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, όπως για παράδειγμα έλλειψη κάποιου προϊόντος από τον κατασκευαστή) ή τα προϊόντα που έχετε διαλέξει δεν βρίσκονται σε άμεση διαθεσιμότητα τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να βρούμε μαζί την καλύτερη δυνατή λύση για την εξυπηρέτησή σας και τα προϊόντα που παραγγείλατε θα σας αποσταλούν ακριβώς την ημέρα που θα τα συλλέξουμε.
 3. Οι αποστολές των παραγγελιών σας πραγματοποιούνται καθημερινά από την εταιρεία προς τον εξωτερικό συνεργάτη μας – εταιρεία Courier, εκτός Σαββατοκύριακων, αργιών και γενικών απεργιών και οι παραδόσεις γίνονται κατά τις ώρες παράδοσης των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών.
 4. Σε περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας με παράδοση στο Εξωτερικό (εκτός Ελλάδας), επικοινωνείτε μαζί μας στο 210 3000 468 210 ή στο 210 3731 771 (καθημερινά από 10:00πμ έως 18:00μμ, εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών), ή μέσω e-email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@healthkeeper.gr, για πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας σας.
 5. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι του πελάτη για τυχόν καθυστερήσεις οφειλόμενες στην εταιρεία κούριερ.
 6. Ανωτέρα βία: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

Αποστολή με Courier
Tο προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Συγκεκριμένα, το προϊόν παραδίδεται από την εταιρεία μας σε εξωτερικό συνεργάτη – μεταφορέα και ο Πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του Πελάτη και ως εκ τούτου λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αλλά τον Πελάτη.

Αποστολή με Courier SPEEDEX
Αναφορικά με το κόστος παράδοσης :

 • H χρέωση αποστολής εντός Αττικής είναι 2,85 € με ΦΠΑ, έως 2 kg και επιπλέον χρέωση 0,98 € ανά kg.
 • Η χρέωση για χερσαίους προορισμούς (εκτός Αττικής) είναι 3,22 € με ΦΠΑ, έως 2 kg και επιπλέον χρέωση 1,11€ ανά kg.
 • Η χρέωση για νησιώτικους Προορισμούς είναι 3,60 € με ΦΠΑ, έως 2 kg και επιπλέον χρέωση 1,24€ ανά kg
  *Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν για συνολικό βάρος παραγγελίας έως 2kgr.
  *Αναφορικά με το χρόνο παράδοσης, ισχύουν οι χρόνοι παράδοσης που θέτει η Speedex, για τους οποίους θα ανατρέξετε στην επίσημη ιστοσελίδα της. Οι παραδόσεις εντός πόλης διενεργούνται το αργότερο εντός 2 ημερών, και η αποστολή σε άλλη πόλη το αργότερο έως 5 εργάσιμες ημέρες.
  *Σημειώνεται ότι λόγω της τρέχουσας κατάστασης των εταιρειών Courier, ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι διαφορετικός από τον προβλεπόμενο στην ιστοσελίδα της Speedex Courier.

Αποστολή με Biz Courier

 • Η χρέωση αποστολής εντός Αττικής είναι 4,22 € με ΦΠΑ, έως 2 kg και επιπλέον χρέωση 1,26 € ανά kg.
 • Η χρέωση αποστολής για χερσαίους προορισμούς (εκτός Αττικής) είναι 4,22 € με ΦΠΑ, έως 2 kg και επιπλέον χρέωση 1,26€ ανά kg.
 • Η χρέωση αποστολής για νησιώτικους προορισμούς είναι 4,22 € με ΦΠΑ, έως 2 kg και επιπλέον χρέωση 1,26€ ανά kg.
  *Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν για συνολικό βάρος παραγγελίας έως 2kgr.

Αναφορικά με το χρόνο παράδοσης, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Biz, ισχύουν τα εξής :
Παραδόσεις Εσωτερικού & Παραδόσεις Επόμενη Ημέρα | Biz Courier

Same Day (Παραδόσεις Αυθημερόν Εντός Λεκανοπεδίου Αττικής)
Υπηρεσία Αυθημερόν, διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ.
Biz Standard (Επόμενη Μέρα)

Παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Με εξαίρεση ελάχιστα σημεία της Ελλάδος και τις δυσπρόσιτες για το συνεργαζόμενο δίκτυο της ΒΙΖ περιοχές (1 έως 2 και 1 έως 4 εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα)

*Σημειώνεται ότι λόγω της τρέχουσας κατάστασης των εταιρειών Courier, ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι διαφορετικός από τον προβλεπόμενο στην ιστοσελίδα της Biz Courier.

2. Παραλαβή από το κατάστημα
Το https://www.healthkeeper.gr/ σας δίνει τη δυνατότητα να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε από το κατάστημα μας, εφόσον είναι διαθέσιμα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Σημειώνεται πως ΜΟΝΟ τα Personal προϊόντα Ράβδοι UVC & Τσάντες αποστείρωσης μπορούν να παραληφθούν από το κατάστημα της Εταιρείας.

Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα του site μας αποστέλλονται στον χώρο σας.

Το κατάστημά μας βρίσκεται στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 2, Αθήνα, Σύνταγμα 10562/4ΟΣ Όροφος.

Όροι Πληρωμών

 • Στον ιστότοπο https://www.healthkeeper.gr/ όλες οι παραγγελίες επεξεργάζονται έως τις 15:00 και αποστέλλονται άμεσα στην εταιρεία courier. Οι παραγγελίες μετά τις 15:00 επεξεργάζονται από εμάς την επόμενη εργάσιμη μέρα (Τα Σαββατοκύριακα δε θεωρούνται εργάσιμες).
 • Σημειώστε πως σε περίπτωση που δε λάβετε και το e-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας (κοιτάξτε ακόμα και στα ανεπιθύμητα μηνύματα) επικοινωνήστε μαζί μας καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να μην έχει περαστεί η παραγγελία.
 • Όλες οι παραγγελίες κρατούνται στο κατάστημα μας έως και πέντε (5) μέρες.
 • Αν αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα στη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, όπως για παράδειγμα έλλειψη κάποιου προϊόντος από τον κατασκευαστή ή τα προϊόντα που έχετε διαλέξει δεν βρίσκονται σε άμεση διαθεσιμότητα τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να βρούμε μαζί την καλύτερη δυνατή λύση για την εξυπηρέτησή σας και η παραγγελία σας θα σταλεί από εμάς ακριβώς την ημέρα που θα συλλέξουμε τα προϊόντα.

1. Αντικαταβολή
Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής, πρέπει να καταβάλλετε την αντίστοιχη αξία των εμπορευμάτων της παραγγελίας σας κατά την παραλαβή τους από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.

Η χρέωση είναι 2,30 € για όλη την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Τα προϊόντα έρχονται στη διεύθυνσή σας με την SPEEDEX courier ή Biz και εσείς πληρώνετε το συνολικό αντίτιμο τη στιγμή της παραλαβής.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση θα υπάρχει άμεση επικοινωνία (τηλεφωνικά ή/και με e-mail) για τυχόν διευκρινήσεις και επιβεβαιώσεις πριν την αποστολή της παραγγελίας. Η παραγγελία αποστέλλεται εφόσον ο πελάτης έχει ενημερωθεί από το αρμόδιο τμήμα ότι η παραγγελία του δρομολογείται και έχει δώσει την σύμφωνη συγκατάθεση του.

Σημειώνεται:
Παρακαλούμε σημειώστε ότι παραγγελίες με τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή άνω των 100,00€ δεν γίνονται δεκτές. Επιλέξτε πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ή κατάθεση σε λογαριασμό ή παραλαβή και εξόφληση από το κατάστημα.
Σε περίπτωσή που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής της παραγγελίας τη μέθοδο της αντικαταβολής είναι υποχρεωτικό να μας καταχωρήσετε έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα επιστρέψουμε τα χρήματά σας σε περίπτωση υπαναχώρησης.

2. Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω Viva Payments (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS) και Paypal.
Αν διαθέτετε πιστωτική/χρεωστική κάρτα VISA, VISA ELECTRON, Master Card, Maestro, American Express, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια μέσα από την φόρμα παραγγελίας μας.

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου και πιστοποίησης των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Οι συναλλαγές σας με πιστωτική κάρτα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνονται μέσω Τράπεζας και προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.
Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Την ορθότητα και ασφάλεια των συναλλαγών σας εγγυάται η χρήση πρωτοκόλλου SSL.
Εξάλλου μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε την παραγγελία σας και μέσω PayPal. Για τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής η συναλλαγή σας γίνεται μέσω της ασφαλούς σελίδας του PayPal ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Μπορείτε να μας καταθέτετε τα χρήματα για τις παραγγελίες στο λογαριασμό μας, τον οποίο τηρούμε στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Εκμεταλλευτείτε την δυνατότητα του *Web Banking!
Παρακαλούμε, μετά από την κατάθεσή σας επικοινωνήστε μαζί μας για την επιβεβαίωσή της και στείλετε το αποδεικτικό με email στο : sales@healthkeeper.gr
Σε περίπτωση που επιλέξετε την κατάθεση μέσω web banking από άλλη τράπεζα εκτός των παραπάνω συνεργαζόμενων με την επιχείρηση μας, ενδέχεται η τράπεζα να σας χρεώσει έξοδα τραπέζης για τη συναλλαγή, για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουμε.

Εάν η τράπεζά σας, σας χρεώνει για την συναλλαγή πρέπει να καταθέσετε το ακριβές ποσό της παραγγελίας συν την τυχόν προμήθεια της τράπεζάς σας. Η επεξεργασία της παραγγελίας πραγματοποιείται από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης.

Τράπεζα Πειραιώς
Αρ. λογ.: 560 909 954 0039
IBAN : GR 540172 6090 0056 0909 9540 039

H κατάθεση του ποσού προς πληρωμή μπορεί να γίνει εντός 3 ημερών στους παραπάνω λογαριασμούς. Πέραν των 3 ημερών και χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία η παραγγελία σας ακυρώνεται.

4. Παραλαβή και εξόφληση του ποσού στο κατάστημα
Για να παραλάβετε και να εξοφλήσετε το ποσό στο κατάστημα, απλά επιλέξτε παραλαβή από το κατάστημα στον τρόπο αποστολής. Το ωράριο του καταστήματος μας είναι 10:00 και ώρα 18:00. Για την παραλαβή της παραγγελίας σας θα ζητηθεί να μας επιδείξετε την αστυνομική σας ταυτότητα και να μας πείτε το αριθμό παραγγελίας που σας εστάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας υποδείξατε.

Σημειώνεται πως ΜΟΝΟ τα Personal προϊόντα Ράβδοι UVC & Τσάντες αποστείρωσης μπορούν να παραληφθούν από το κατάστημα της Εταιρείας.
Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα του site μας αποστέλλονται στον χώρο σας.

Όταν η παραγγελία σας ολοκληρωθεί θα σας ειδοποιήσουμε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail ώστε να γνωρίζετε πότε μπορείτε να περάσετε να την παραλάβετε.

Η διεύθυνση μας είναι Καραγιώργη Σερβίας 2, Αθήνα, Σύνταγμα, 10562/4ΟΣ Όροφος.

Πολιτική Τιμών

Οι αναγραφόμενες τιμές των εμπορευμάτων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο Φ.Π.Α.), συνιστώνται από το https://www.healthkeeper.gr/ και είναι ανταγωνιστικές των τιμών ομοειδών εμπορευμάτων της σχετικής αγοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Το https://www.healthkeeper.gr/ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης κατά την παραλαβή του εμπορεύματος θα καταβάλει το τίμημα το οποίο αναγραφόταν στο https://www.healthkeeper.gr/ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παραγγελίας του.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και αυτά της επαναπροώθησης των προϊόντων στον πελάτη, υπό τον όρο ότι τηρείται ο αποδεικνυόμενος εγγράφως, προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων ή λόγω έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων

 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, ή λείπει κάποια εκ των συνομολογημένων ιδιοτήτων ισχύουν τα ακόλουθα, κατ’ αρθρ. 534 επ. ΑΚ:
  Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του. Ειδικότερα, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.

Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε μέσω Courier, ή σε κατάστημα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα:

 • Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος καθώς και επαναπροώθησης του.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα ή η έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, πραγματοποιείται κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής πληρωμής, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως εξής:

Α) Σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
Β) Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Γ) Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
Δ) Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, τα χρήματα θα επιστρέφονται στον πελάτη είτε με παραλαβή τους από αυτόν από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη που αυτός θα υποδεικνύει.

 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται σε αποζημίωση για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, αν η ιδιότητα υπήρχε κατά τη σύναψη της σύμβασης, αλλά έπαψε να υπάρχει χωρίς υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, πριν μεταβεί ο κίνδυνος στον πελάτη.
 • Σημειώνεται πως η Εταιρεία μας δεν δέχεται την επιστροφή των προϊόντων που αγοράζονται με έκπτωση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων σε αυτόν ή σε όποιον αυτός υπέδειξε. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να το επιστρέψει ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την απόφαση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
 • Ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν (κατεβάστε ΕΔΩ το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης). *
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται, αφού ελέγξει το προϊόν για τυχόν φθορές, να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων, καθώς και τις δαπάνες αποστολής.
 • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής- παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα πληρωμής εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο πληρωμής άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο πληρωμής που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται ως εξής:

Α) Στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: Σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του προϊόντος έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Β) Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

Γ) Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από τον πελάτη μέσω του εντύπου υπαναχώρησης είτε τοις μετρητοίς από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα να προβεί σε συμψηφισμό.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Νόμιμη Εγγύηση
Η νόμιμη εγγύηση συνίσταται στην ευθύνη που έχει ο πωλητής αν το προϊόν, κατά την παράδοση του στον καταναλωτή, είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά περιγράφονται από τον πωλητή. Η εγγύηση για τις λάμπες UVC είναι ένα (1) έτος, ενώ για το υπόλοιπο μέρος του προϊόντος ισχύει η εγγύηση δύο (2) ετών.
Παρατηρήσεις για την εγγύηση

 • Εάν το προϊόν που αγοράσατε παρουσιάσει βλάβη μέσα στους πρώτους 6 μήνες, θεωρείται ότι το πρόβλημα υπήρχε όταν το παραλάβατε, εκτός αν Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να αποδείξει το αντίθετο. Επομένως, δικαιούστε δωρεάν επισκευή και αντικατάσταση, ή αν αυτό αποδειχθεί πολύ δύσκολο ή δαπανηρό, μπορεί να σας προταθεί μείωση της τιμής ή επιστροφή των χρημάτων σας.
 • Εάν το προϊόν που αγοράσατε χαλάσει ύστερα από 6 μήνες, εξακολουθείτε να δικαιούστε δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση ή, τουλάχιστον, μείωση της τιμής ή επιστροφή των χρημάτων σας. Ωστόσο, θα πρέπει να αποδείξετε ότι το πρόβλημα υπήρχε ήδη κατά την παραλαβή των προϊόντων.

Εμπορική Εγγύηση
Κάποια προϊόντα συνοδεύονται από Εμπορική Εγγύηση η οποία προσφέρεται προαιρετικά από τον πωλητή ή κατασκευαστή, και αφορά επισκευή προϊόντος, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει ο κατασκευαστής και σε εγκεκριμένα από αυτόν «Κέντρα Επισκευής» (service centers). Η Εμπορική Εγγύηση έρχεται να καλύψει επιπρόσθετα των δικαιωμάτων που έχετε από τη νόμιμη εγγύηση.

Για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση του προϊόντος που αγοράσατε μέσω https://www.healthkeeper.gr/, μπορείτε να ανατρέξετε στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3000 468 ή στο 210 3731 771 (καθημερινά από 10:00πμ έως 18:00μμ, εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών), ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@healthkeeper.gr, για να σας καθοδηγήσουμε περαιτέρω.

Εφαρμοστέο Δίκαιο- Δικαιοδοσία – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Υπό την επιφύλαξη διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, ήτοι στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.: 1520, φαξ: 2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.: 210 6460734, φαξ: 210 6460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν. 2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution (ADR) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ανακύψει διαφορά σε σχέση με αγορά που πραγματοποίησε ο Πελάτης από το https://www.healthkeeper.gr/, και διαμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επισκεφτεί τον ακόλουθο ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς του.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784, info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 969/22.03.2017.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 3000 468 ή στο 210 3731 771 (καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ., εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών), ή μέσω e-email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@healthkeeper.gr.

**Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υπαναχώρησης

Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: THE RIGHT CHOICE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: THE RIGHT CHOICE
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 154603801000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801333341
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Δ΄(Δ΄,Η΄)ΑΘΗΝΩΝ(Δ΄,Η΄,Ι΄,ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ)
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 2 10562 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2410627397

CART